Poznaj nasze inwestycje

Unieś się na fali nowoczesnej
architektury i zamieszkaj
w jednej z naszych inwestycji

Regulamin promocji

Regulamin Promocji
„Voucher 10 00 PLN na wyposażenie mieszkania” (w dniach od 23.09.2023 do 30.09.2023 r.)

 1. Organizatorem Promocji jest Proneko sp. z o.o. z siedzibą
  w Gdańsku (80-298) przy ul. Azymutalnej 9 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Gdańsk pod numerem KRS 0000898582 o kapitale zakładowym w wysokości 46 816 000,00 PLN, REGON 388826311, NIP 5833428457, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Adresatami Promocji są pełnoletnie osoby fizyczne, które pod warunkiem następczego nabycia lokalu spełnią łącznie następujące warunki promocji:
  w okresie promocji — tj od 23.09.2023 do 30.09.2023 odwiedzą jedno z biur sprzedaży Spółki Proneko w Gdańsku osobiście lub skorzystają z ofertowanych sposobów komunikacji zdalnej oraz
  w okresie promocji podpiszą ze spółką Proneko realizującą jedną z inwestycji w Gdańsku umowę rezerwacyjną lub przedwstępną dotyczącą nabycia oferowanego w ramach promocji lokalu mieszkalnego wraz ze stosownymi przynależnościami, w tym z prawem do korzystania z miejsca postojowego lub/i komórką zgodnie z ofertą, w ramach danej inwestycji,
  przy zawarciu umowy rezerwacyjnej lub przedwstępnej wpłacą zgodnie z treścią umowy opłatę rezerwacyjną w wysokości wskazanej w umowie rezerwacyjnej lub I część Ceny Lokalu zgodnie z postanowieniami zawartej umowy przedwstępnej,
  a następnie w wykonaniu umowy rezerwacyjnej o której mowa wyżej, w terminie do 23.11.2023, zawrą z Organizatorem w formie aktu notarialnego umowę deweloperską dotyczącą przedmiotowego lokalu mieszkalnego oraz miejsca postojowego i zapłacą I część Ceny Lokalu zgodnie z Umową Deweloperską lub zgodnie z treścią zawartej umowy przedwstępnej wpłacą min. 20% wartości ceny lokalu.
  następnie w terminie wynikającym z umowy deweloperskiej lub umowy przedwstępnej, podpiszą umowę ostateczną sprzedaży lokalu.
  Adresaci promocji, którzy spełnią warunki promocji opisane w ust, 2, po wpłacie zaliczki wskazanej w umowie deweloperskiej lub umowie przedwstępnej będą uprawnieni do otrzymania Vouchera na zakupy w jednym z wymienionych sklepów, tj. OBI, Castorama, Leroy Merlin o wartości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych).
  W przypadku gdy umowa pomiędzy sprzedającą spółką Proneko, a nabywcami lokalu, zostanie podpisana przez dwie lub więcej osób ze strony nabywców, będą one uprawnione solidarnie do otrzymania jednego Vouchera,
  Vouchery będą wydawane w biurze sprzedaży inwestycji w którym zawarto umowę rezerwacyjną lub przedwstępną, po spełnieniu warunków wskazanych w pkt 2 i 3 niniejszego Regulaminu tj. po zawarciu umowy rezerwacyjnej, przedwstępnej lub deweloperskiej (jeśli poprzedza ona zawarcie umowy ostatecznej) oraz po dokonaniu wynikających z umów wpłat zgodnie z warunkami promocji (minimum 20 % ceny lokalu i przynależności), a także po podpisaniu protokołu odbioru Vouchera i po przekazaniu przez. osoby Uczestników Promocji uprawnionych do otrzymania Vouchera wszystkich danych niezbędnych do wystawienia przez Organizatora właściwej informacji PIT.
  Uprawnienie do skorzystania z Promocji wygaśnie, w przypadku gdy Voucher został wydany — jego wartość nominalna podlega zwrotowi — jeśli Uczestnik Promocji nie zawrze urnowy przenoszącej własność lokalu wraz z przynależnościami lub od umowy odstąpi albo umowa zostanie rozwiązana, względnie wyniknie po stronie Organizatora lub odpowiedniej spółki Proneko zobowiązanie do zwrotu ceny lokalu i przynależności w całości lub w części.
  Organizator zastrzega możliwość zmiany warunków Promocji z ważnych powodów w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość,
 3. Administratorem danych osobowych jest Proneko sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Azymutalnej 9, zwany „Organizatorem”.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora – jako administratora danych osobowych.
 5. Dane osobowe podawane w ramach Promocji będą przetwarzanie w celach realizacji Promocji o związanych z niniejszą Promocją, w tym przyjęcia zgłoszeń, bieżącego kontaktu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, na podstawie zgody o której mowa w art_ 6 w 1 lit_ a) RODO.
 6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych a w przypadku zawarcia urnowy będą przetwarzane w celu jej wykonania do czasu zakończenia jej realizacji oraz upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z jej wykonania, tj. do 6 lat od końca roku w którym powstanie roszczenie. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody w formularzu zgłoszenia do Promocji dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: przekazywania informacji handlowych przez Spółkę, dotyczących ofert Spółki w formie elektronicznej albo telefonicznej (w zależności od wyboru) bądź w celu udostępniania danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jak też prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne.
  Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres Organizatora z dopiskiem „Dane Osobowe”.
  Niniejszy Regulamin Promocji dostępny jest w Biurach Sprzedaży Spółki Proneko oraz na stronie internetowej www.proneko.pl (w stosowanej zakładce),
  Organizator sporządzi i doręczy uczestnikom Promocji, którzy otrzymali Vouchery oraz właściwemu ze względu zamieszkania Uczestnika promocji Urzędowi Skarbowemu właściwą informację PIT, Uczestnicy promocji, którzy otrzymają Voucher będą zobowiązani z własnych środków i własnym staraniem uiścić należny podatek od nagrody.
 7. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji powinny być zgłoszone Organizatorowi w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem na adres: Proneko sp. z o.o. ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk.
 8. Organizator zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 9. Reklamacja sprzeczna z niniejszym Regulaminem Promocji, podlega odrzuceniu.
  Wszelkie spory powstałe na tle Promocji będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.
  Promocja nie dotyczy obecnych pracowników i współpracowników spółki Proneko.
 10. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie łączy się z innymi promocjami przeprowadzanymi przez Organizatora. Udział w promocji jest dobrowolny. Uprawnienie do skorzystania z promocji wygasa również w przypadku: zrzeczenia się roszczeń wynikających z udziału w promocji i podpisania stosownego oświadczenia w tym zakresie, wynegocjowania przez osoby podpisujące umowę szczególnych dogodnych warunków cenowych zakupu określonego lokalu i przynależności, względnie zastosowania cen promocyjnych na określony lokal i przynależności.

Zał. (l)— treść oświadczenia dotyczącego rezygnacji z. promocji.
_ , dnia __

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany, _____, zamieszkały w ____ przy ulicy _____ nr _ m zwany dalej „Klientem”, w związku z ustaleniami powziętymi w drodze indywidualnych negocjacji cenowych przeprowadzonych z ze spółką Proneko z siedzibą w Gdańsku, oświadczam że przyjmuję do wiadomości, że zastosowanie opisanych w umowie rezerwacyjnej / przedwstępnej nr _ korzystniejszych warunków było możliwe wyłącznie po uzgodnieniu przez strony wyłączenia oferowanych przez podmioty Spółki Proneko promocji. Mając powyższe na uwadze niniejszym oświadczam, że z uwagi na wynegocjowane przeze mnie dogodne warunki umowy dotyczącej zakupu lokalu mieszkalnego nr , wraz z przynależnościami zlokalizowanego na piętrze budynku mieszkalnego położonego w Gdańsku ul. _____-_ na etapie inwestycji pod nazwą _, zrzekam się wszelkich roszczeń mogących wyniknąć z promocji organizowanych przez podmiot Spółki Proneko w tym w ramach promocji organizowanej w dniu r.

KLIENT

Przeczytaj również