Proneko

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

Właściciel Serwisu proneko.pl (dalej jako „Serwis”) darzy swoich Użytkowników wielkim szacunkiem i przykłada szczególną wagę do respektowania praw im przysługujących, z uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Wobec tego, gromadzi wyłącznie minimum informacji, w tym danych osobowych które pomagają w lepszym zrozumieniu i realizacji potrzeb Użytkowników Serwisu. W celu dokładnego wyjaśnienia zasad i mechanizmów stosowanych przy gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych, stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności.

Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności.

Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych jest PRONEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, KRS 0000898582, NIP 5833428457, REGON 388826311

2. Kontakt z Administratorem:

3. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

   • przetwarzane zgodnie z prawem,
   • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
   • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz
   • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na stronie internetowej proneko.pl, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, tj. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

Dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie Twojej osoby.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1. Jesteś stroną zawartej z nami umowy?

Jeśli zawarłeś z nami umowę lub zamierzasz ją zawrzeć, dane, które przetwarzamy to informacje niezbędne do zawarcia tej umowy. Dane te otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:

   • zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
   • realizacji obowiązków prawnych spoczywających na nas, w tym w szczególności prowadzenia rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
   • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na zapewnieniu obsługi niezbędnej do zawarcia i realizacji umowy, udzieleniu odpowiedzi na kierowaną korespondencję, utrzymaniu kontaktów biznesowych, jak również na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do nawiązania współpracy i obsługi umowy. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy lub udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie.

2. Reprezentujesz naszego klienta lub kontrahenta?

Jeśli reprezentujesz naszego klienta, kontrahenta lub inny podmiot (np. swojego pracodawcę), Twoje dane, które przetwarzamy, stanowią dane kontaktowe, związane z Twoją funkcją lub relacją z podmiotem, w imieniu którego kontaktujesz się z nami. Dane te otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od podmiotu, który reprezentujesz.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:

   • realizacji obowiązków prawnych spoczywających na nas, w tym w szczególności prowadzenia rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
   • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na zapewnieniu obsługi niezbędnej do zawarcia i realizacji umowy, udzieleniu odpowiedzi na kierowaną korespondencję, utrzymaniu kontaktów biznesowych, jak również na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji współpracy z podmiotem, który reprezentujesz. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości podjęcia współpracy z podmiotem, który reprezentujesz lub udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie.

3. Chcesz otrzymać odpowiedź na zapytanie?

Jeśli kontaktujesz się z nami w innym celu niż zawarcie umowy (np. potrzebujesz informacji o aktualnej ofercie usług), Twoje dane, które przetwarzamy, stanowią dane kontaktowe oraz dane wynikające z Twojego pytania. Dane te otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:

   • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na zapewnieniu obsługi korespondencji i ewentualnie udzielenia odpowiedzi na wynikające z niej pytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne, by udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości obsługi korespondencji i jej niezwłocznym usunięciem.

4. Chcesz otrzymać informacje handlowe lub materiały marketingowe?

Jeśli chcesz otrzymywać na bieżąco informacje o działalności Administratora i aktualnej ofercie naszych usług, Twoje dane, które przetwarzamy, stanowią adres poczty elektronicznej (e-mail) lub numer telefonu. Dane te otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:

   • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na wysyłaniu ofert oraz innych treści marketingowych i promocyjnych, utrzymaniu kontaktów biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi:

   • zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 § 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16.07.2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne, by otrzymywać od nas informacje handlowe lub materiały marketingowe. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości otrzymywania informacji w ramach tej usługi.

5. Chcesz z nami pracować?

Jeżeli kontaktujesz się z nami w związku z procesem rekrutacji, Twoje dane, które przetwarzamy, stanowią dane przekazane w Twoich dokumentach aplikacyjnych.

Przetwarzamy je w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy.

1) W przypadku rekrutacji na stanowisko, dla którego przewidziana jest umowa określona w przepisach prawa pracy, podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych:

   • w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy, tj. przetwarzania danych takich, jak: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane adresowe, informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – stanowi obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
   • w przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy – stanowi Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa pracy jest obowiązkowe w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w prowadzonym procesie rekrutacji.

Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

2) W przypadku rekrutacji na stanowisko, dla którego przewidziana jest umowa cywilnoprawna, podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dotyczy to wszelkich danych zawartych w życiorysie (CV), liście motywacyjnym bądź udostępnionych w trakcie rozmów kwalifikacyjnych.

Podanie danych osobowych dla celów zawarcia wskazanych umów jest dobrowolne. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Administratora podstawowego zakresu danych osobowych jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe, a w przypadku określonych rekrutacji również informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym.

Wykorzystywanie danych

Dane osobowe, które podałeś lub na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu dozwolonym prawem lub w celu, jaki obejmowała Twoja zgoda. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w Serwisie lub też do zbierania danych demograficznych o Użytkownikach.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a Administratorem będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na Twoje pytanie. Dane zbierane w celu zawarcia lub realizacji umowy pomiędzy Tobą a Administratorem będą wykorzystane wyłącznie w celu poprawnej i sprawnej obsługi realizacji umowy.

Odbiorcy danych

Dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora (w szczególności: podmiotom obsługującym i dostarczającym systemy IT, podmiotom świadczącym usługi księgowe i prawne) i osobom współpracującym, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

W uzasadnionych przypadkach, Administrator może udostępnić Twoje dane: organom wymiaru sprawiedliwości, urzędom skarbowym, podmiotom obsługującym przesyłki lub bankom. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do innych podmiotów powiązanych z Administratorem, co zostało przewidziane przez odpowiednie uregulowania prawne łączące te podmioty.

Podmiotami wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora są:
   • PRONEKO Kaskada 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (KRS 0000947631)
   • PRONEKO Kaskada 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (KRS 0000944455)
   • PRONEKO Kaskada 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (KRS 0000974394)
   • PRONEKO Wykonawstwo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (KRS 0000957458)
   • PRONEKO Kompas 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (KRS 0000977005)
   • RW NORD Karol Ratajczak, Łukasz Włoch Sp. Jawna (KRS 0000977949)

Dla celów i w zakresie, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności Twoje dane mogą zostać przekazane przez Administratora innym podmiotom w strukturze organizacyjnej, w taki sposób, że podmiot, któremu dane udostępniono, staje się administratorem tych danych lub otrzymuje je do przetwarzania w imieniu Administratora.

W przypadku, w którym podmiot w strukturze organizacyjnej, któremu zostały udostępnione przez Administratora Twoje dane osobowe staje się administratorem tych danych, postanowienia niniejszej Polityki Prywatności dotyczące Administratora stosuje się odpowiednio do tego podmiotu.

W szczególności podane dane osobowe będą mogły być wykorzystywane przez podmioty w strukturze organizacyjnej w celach marketingowych, tj. celem przedstawiania i przekazywania ofert reklamowych, informacji handlowych oraz innych materiałów informacyjnych, promocyjnych i marketingowych dotyczących działalności Administratora oraz podmiotów w strukturze organizacyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez rozmowy telefoniczne, smsy oraz z użyciem innych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych na wskazany przez Ciebie numer telefonu lub e-mail.

Wszyscy odbiorcy zostali zweryfikowani przez Administratora oraz zobowiązani do przetwarzania Twoich danych zgodnie z obowiązującym prawem lub na podstawie umowy z Administratorem.

W każdym przypadku przekazanie danych innym podmiotom nastąpi wyłącznie w celu, w jakim przetwarzanie danych jest legalne i niezbędne.

Przechowywanie i usuwanie danych

Administrator maksymalnie ogranicza okres przechowywania danych osobowych i przetwarza je przez okres:

   • trwania umowy, a także do upływu terminów przedawnienia wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych, lub terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych
   • prowadzenia obsługi korespondencji
   • prowadzenia procesu rekrutacyjnego
   • do momentu cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody.

Po upływie okresu zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, wszystkie dane osobowe umożliwiające identyfikację Twojej osoby zostaną usunięte.

Twoje uprawnienia

1. Administrator przetwarza Twoje dane w celach marketingowych na podstawie Twojej dobrowolnej zgody na kontakt za pośrednictwem e-mail lub telefonu. Zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie. W tym celu, należy przesłać wiadomość do Administratora z tego samego adresu e-mail, na który otrzymujesz treści marketingowe. Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziesz mógł dłużej otrzymywać od nas informacji o naszej ofercie i innych treści marketingowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.

2. Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

3. Jeżeli znalazłeś się w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas Twoich danych zagraża Twojej prywatności, możesz zawiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.

4. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes – przysługuje Tobie prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W przypadku, gdy prawnie uzasadniony interes polega na prowadzeniu działań marketingu bezpośredniego – masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji,

5. Przysługuje Tobie prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Twoje dane innemu podmiotowi w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać. Prawo to dotyczy tylko tych danych, które od Ciebie otrzymaliśmy.

6. Przysługuje Tobie również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki „COOKIES”

1. Strona internetowa Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
   • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

4. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje plików „cookies”:

   • „sesyjne” (session cookies) – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
   • „stałe” (persistent cookies) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

6. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Korzystając z Serwisu, to Ty głównie decydujesz o jego przyszłym kształcie. „Cookies” w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Twoim komputerze, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z serwisów.

8. Więcej informacji o plikach „cookies” znajdziesz pod adresem https://wszystkoociasteczkach.pl/